Què fem - Altimir formació

Què fem

Formació contínua en sanitat alimentària i ambiental

Per capacitar tècnicament al nostre client dins el marc sanitari legal.

VEURE

Formació específica complementària

Per capacitar professionalment al nostre client, per a la seva integració en l’evolució de la societat, del mercat, de les noves tecnologies, etc.

VEURE

Formació contínua en sanitat alimentària i ambiental

Per capacitar tècnicament al nostre client dins el marc sanitari legal.

Elaborar menús i cartes

Aportar informació i eines per a elaborar menús i cartes ben estructurats a nivell de: qualitat de les matèries primeres (proximitat, temporalitat i ecològics), funcionalitat de cada grup d’aliments dins del cos, opcions personalitzades per raons mèdiques (celíacs, intolerants a la lactosa, hipertensos, etc.) i opcions personalitzades per major conscienciació sobre conceptes de salut (vegans, vegetarians, flexitarins, esportistes, etc.).

Legislació actual

Adaptada a les modificacions que puguin sorgir tant a nivell de processos, d’instal·lacions i equips, de disseny de menús com a canvis en la legislació vigent. La periodicitat d’aquesta formació l’estableix l’equip de gestió d’al·lèrgens/direcció i està supeditada a les variacions dels punts anteriors.

Higiene i seguretat

L’element fonamental en higiene i seguretat alimentària és la formació que garanteixi la conscienciació del personal que manipula els aliments dels perills associats a la cadena alimentària i relacionats amb el seu lloc de treball. Cal aportar informació sobre prerequisits bàsics d’higiene, control de punts crítics i establiment de mesures correctores i, a més a més, protocols pel seguiment, execució i control de la documentació relacionada.

Sistemes APPCC

Introducció a l’APPCC i als prerequisits de manera flexible per facilitar la seva aplicació en totes les situacions, sense deixar d’utilitzar els mètodes tradicionals en qualsevol de les fases de producció, transformació o distribució d’aliments i en relació amb els requisits estructurals dels establiments.

Sistematització, control i manteniment de pràctiques higièniques

La neteja i la desinfecció en el sector alimentari és una necessitat prioritària inherent, raó per la qual la seva sistematització, control i manteniment són d’obligat compliment. Les pràctiques higièniques han de ser eficaces en totes les seves etapes, des de la producció al consum del producte. La formació contínua al personal ha de permetre la implantació eficient i el desenvolupament d’un pla de neteja i les tècniques necessàries per dur-lo a terme.

Neteja, desinfecció i manteniments adequats

Formació dirigida a cambreres de pisos per establir un protocol de neteja i desinfecció i manteniment adequats de les habitacions, àrees comunes, superfícies i mobiliari. A més a més, permet donar eines per a la implantació d’una correcta organització del servei i del sistema de neteja, una bona elecció del producte químic, dels materials i instruments i de la maquinària.

Prevenció de la legionel·la

Conèixer els conceptes relacionats amb la legionel·la, el marc normatiu que la regula, les pràctiques de neteja i desinfecció i tot lo relacionat amb els productes químics, el seu ús, registre i emmagatzematge. Adquirir un mètode de treball eficaç que permeti identificar perills i prevenir-los, corregir actuacions perilloses, així com les pràctiques que impliquen el correcte manteniment de les instal·lacions citades.

Piscines d’ús públic

Capacitar al personal que realitza les operacions de manteniment en piscines d’ús públic, seguint les indicacions del Reial Decret 742/2013 i, en el cas necessari, les normatives de cada comunitat autònoma.

Control Integrat de Plagues

Aportar coneixements bàsics sobre el Control Integrat de Plagues. Proporcionar la informació necessària per supervisar i autocontrolar de forma interna un pla de control integrat de plagues, implantat per una empresa externa o per la pròpia empresa (en cas d’acreditació).

Productes químics d’ús professional

El personal que utilitza en el seu dia a dia productes químics d’ús professional, ha de rebre formació específica referent a: etiquetatge, fitxes de seguretat, característiques i propietats i seguretat i higiene en la manipulació d’aquests productes.

Formació específica complementària

Per capacitar professionalment al nostre client, per a la seva integració en l’evolució de la societat, del mercat, de les noves tecnologies, etc.

Sistema de Gestió de la Qualitat d’empresa

Actualment el treball en equip i la millora contínua, són eines per a l’èxit empresarial. Tot això per tal d’aconseguir organitzacions competitives i amb bons resultats. Implantant l’estàndard reconegut internacionalment com ISO 9001:2015, Sistema de Gestió de la Qualitat d’empresa, no només s’aconsegueix aquest propòsit, a més a més atorga d’un certificat que ajuda comercialment a projectar prestigi a l’empresa.

Requisits de qualitat i seguretat en el sector agroalimentari

Gerents, tècnics i responsables de sistemes de gestió, professionals amb competències en qualitat i seguretat alimentària, requereixen d’eines, mètodes pràctics per a la implantació dels requisits de qualitat i seguretat en el sector agroalimentari. La formació permet aprendre tots els requisits de la normativa, interpretar-la i tenir els coneixements necessaris per a poder preparar els plans de seguretat alimentària.

Gestió de la diversitat a les organitzacions

La gestió de la diversitat a les organitzacions és un repte clau en la gestió de recursos humans que les empreses actuals han d’afrontar. Sovint les organitzacions necessiten tenir els coneixements i experiències necessàries per tractar aquests aspectes. Està demostrat que una gestió adequada de la diversitat augmenta la satisfacció dels equips de persones i en conseqüència, el seu rendiment i implicació.

Equipament i sistemes en cuines industrials

Conèixer l’equipament i els sistemes que intervenen en una cuina industrial és bàsic per poder valorar correctament les compres i les inversions necessàries per rendibilitzar, amortitzar i optimitzar els recursos de qualsevol hotel, restaurant, càtering o col·lectivitat. La formació permet definir els sistemes que intervenen en una cuina industrial des de l’entrada del proveïdor a les zones de control i emmagatzematge, passant per les zones de preparació d’aliments, conservació, cocció, extracció, abatiment, envasat, rentat, fins a la sortida del producte acabat per servir al comensal i conseqüentment identificar aquells equips que permeten optimitzar espais, millorar els processos, reduir els consums d’aigua, llum i productes químics, reduir mà d’obra, reduir temps, equipament polivalent, multiservei, etc.

Oferta gastronòmica

A través d’eines d’anàlisi es defineix l’oferta gastronòmica adient per a cada establiment. A partir d’una formació teòrica i pràctica, s’estableixen les operacions necessàries per introduir-la, fer-la eficient, rendible i aconseguir l’objectiu: clients satisfets. La part teòrica determina el disseny del bufet i/o plat de la carta i la pràctica la seva presentació.

Aprovisionament i compres

L’aprovisionament i les compres suposen una part molt destacada en les despeses dels establiments de restauració i, per tant, la seva planificació i gestió vinculada a la producció és clau. A través de la formació s’estableixen procediments per: controlar els costos, els sistemes d’escandalls, la gestió d’estocs i la rotació i control de marges comercials per famílies/productes.

Gestió hídrica en establiment turístic

La gestió hídrica en l’establiment turístic busca aportar valor diferencial al client final, respondre als interessos de rendibilitat empresarial i satisfer el compromís social del creixement sostenible. Aquesta formació permet identificar la seva influència en els diferents processos i àmbits de gestió, determinar el seu impacte en la cadena de valor, conèixer els principals tractaments de l’aigua necessaris i aprendre a definir un model de gestió de l’aigua que respongui als objectius empresarials.

Màrqueting digital i tècniques de gestió

Les noves tecnologies i hàbits de consum en el sector del turisme, han fet que la gestió turística i més concretament en el sector hoteler, el màrqueting digital ocupi un paper essencial. En aquest context, és necessària la formació en tècniques de gestió per fixar preus, gestionar reserves i tancar les vendes finals.

Les tasques del/de la governant/a

La tasca de governanta exigeix d’una capacitat organitzativa, de planificació i control de tot el treball realitzat en pisos, habitacions i àrees de serveis de l’hotel. La formació en aquest àmbit l’hi permet tenir coneixements necessaris per tal que adquireixin les competències per dirigir al seu equip de treball i optimitzar els recursos de què disposa.

Atenció al client

La qualitat exigeix d’una bona atenció al client basada en l’experiència global que aquest experimenti i de la seva conseqüent fidelització. Tot això requereix d’una consciència comunicativa per tal de conèixer les seves necessitats, però sobretot cal formar al personal en la importància del treball en equip i formar-lo en habilitats comunicatives a l’hora de gestionar les actituds positives i negatives davant del client, la benvinguda i el seu comiat, la gestió de peticions, preguntes i queixes, etc.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/altimirformacio.cat/httpdocs/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/altimirformacio.cat/httpdocs/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/altimirformacio.cat/httpdocs/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/altimirformacio.cat/httpdocs/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/altimirformacio.cat/httpdocs/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/altimirformacio.cat/httpdocs/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/altimirformacio.cat/httpdocs/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/altimirformacio.cat/httpdocs/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/altimirformacio.cat/httpdocs/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/altimirformacio.cat/httpdocs/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/altimirformacio.cat/httpdocs/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/altimirformacio.cat/httpdocs/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/altimirformacio.cat/httpdocs/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/altimirformacio.cat/httpdocs/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/altimirformacio.cat/httpdocs/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/altimirformacio.cat/httpdocs/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/altimirformacio.cat/httpdocs/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/altimirformacio.cat/httpdocs/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/altimirformacio.cat/httpdocs/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/altimirformacio.cat/httpdocs/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/altimirformacio.cat/httpdocs/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/altimirformacio.cat/httpdocs/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/altimirformacio.cat/httpdocs/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/altimirformacio.cat/httpdocs/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/altimirformacio.cat/httpdocs/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/altimirformacio.cat/httpdocs/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/altimirformacio.cat/httpdocs/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/altimirformacio.cat/httpdocs/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/altimirformacio.cat/httpdocs/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/altimirformacio.cat/httpdocs/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/altimirformacio.cat/httpdocs/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/altimirformacio.cat/httpdocs/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/altimirformacio.cat/httpdocs/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/altimirformacio.cat/httpdocs/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/altimirformacio.cat/httpdocs/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/altimirformacio.cat/httpdocs/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/altimirformacio.cat/httpdocs/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/altimirformacio.cat/httpdocs/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/altimirformacio.cat/httpdocs/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/altimirformacio.cat/httpdocs/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/altimirformacio.cat/httpdocs/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/altimirformacio.cat/httpdocs/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/altimirformacio.cat/httpdocs/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/altimirformacio.cat/httpdocs/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/altimirformacio.cat/httpdocs/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/altimirformacio.cat/httpdocs/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/altimirformacio.cat/httpdocs/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/altimirformacio.cat/httpdocs/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/altimirformacio.cat/httpdocs/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/altimirformacio.cat/httpdocs/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/altimirformacio.cat/httpdocs/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/altimirformacio.cat/httpdocs/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/altimirformacio.cat/httpdocs/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/altimirformacio.cat/httpdocs/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/altimirformacio.cat/httpdocs/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/altimirformacio.cat/httpdocs/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/altimirformacio.cat/httpdocs/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/altimirformacio.cat/httpdocs/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/altimirformacio.cat/httpdocs/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/altimirformacio.cat/httpdocs/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204